تازه ها
1400/1/11 چهارشنبه ابلاغ سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420 توسط معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،سند"تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420"مصوب 1399/7/21 شورای عالی انرژی کشور را به همراه سیاستهای مرتبط با آن در تاریخ 1399/12/29 جهت اجرا به وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی مرتبط، ابلاغ نمود.
سند مذکور با همکاری و مشارکت معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و موسسه مطالعات بین المللی انرژی و بهره گیری از نقطه نظرات متخصصان و صاحبنظران حوزه انرژی کشور، تهیه و تنظیم گردیده است.