گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان – فوريه ۲۰۱۸ تحولات بازارهاي گاز جهان – فوريه 2018
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ فوريه با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و علي‏رغم قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي كمتر از ميانگين ۵ سال گذشته, با روندي نوساني و در مجموع نزولي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۱ ژانويه، معادل ۲۱/۳ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي نزولي به ۴۸/۲ دلار در روز ۱۶ فوريه رسيد (كمترين قيمت طي ماه), اما پس از آن با در پيش گرفتن روندي نوساني و در مجموع صعودي, در نهايت در سطح ۶۱/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۲۸فوريه تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه فوريه نسبت به انتهاي ماه ژانويه, حدود ۶/۱۸ درصد كاهش يافت. ميانگين قيمت گازطبيعي در بازار هنري‏هاب طي ماه فوريه حدود ۶۵/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو بود كه نسبت به ميانگين ماه ژانويه (۸۱/۳ دلار), حدود ۱/۳۰ درصد كاهش نشان مي‏دهد. قيمت‌ها در بازار شيكاگو كه معادل ۱۱/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ ژانويه بود, با پشت سر گذاردن روندي نوساني و در مجموع نزولي در نهايت به سطح ۴۰/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۲۸ فوريه رسيد. بنابراين در مجموع قيمت گازطبيعي در اين بازار در آخرين روز معامله در ماه فوريه نسبت به آخرين روز معاملاتي ماه ژانويه, ۸/۲۳ درصد كاهش يافت, ميانگين قيمت گازطبيعي در بازار شيكاگو طي ماه فوريه حدود ۵۵/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو بود كه نسبت به ميانگين ماه ژانويه (۷۹/۳ دلار), حدود ۷/۳۲ درصد كاهش نشان مي‏دهد
چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
طي سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ متوسط سالانه قيمت نفت روندي كاهشي داشته, در اين ميان، بيشترين كاهش مربوط به سال ۲۰۱۵ بود كه متوسط قيمت برنت موعددار با ۴۷ درصد كاهش نسبت به سال قبل به ۴۱/۵۲ دلار در بشكه رسيد. در سال ۲۰۱۶ نيز متوسط قيمت اين نفت شاخص ۶۹/۴۳ دلار در بشكه بود كه ۶/۱۶ درصد كم‏تر از سال ۲۰۱۵ بود. اما در سال ۲۰۱۷ قيمت‏ها روندي صعودي به خود گرفت و متوسط آن به ۱۷/۵۴ دلار در بشكه رسيد كه ۸/۲۳ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۶ بود. متوسط قيمت نفت برنت در سال ۲۰۱۸ (ماه‏هاي ژانويه و فوريه) ۱۵/۶۷ دلار در بشكه بوده كه ۲۴ درصد بالاتر از متوسط سال ۲۰۱۷ مي‌باشد
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
در ماه فوريه قيمت تمامي فرآورده‏هاي نفتي به علت مازاد عرضه در بازار كاهش داشت. كاهش تقاضا براي رانندگي در اين ماه سبب شد تا متوسط قيمت هر بشكه بنزين ۳ دلار كاهش يابد و به ۸۰.۸۳ دلار برسد. مازاد عرضه براي فرآورده‏هاي ميان تقطير و كاهش تقاضاي اين فرآورده‏ها در بازار سبب شد تا قيمت آنها روندي نزولي داشته باشد. قيمت هر بشكه گازوئيل در ماه فوريه بيش از ۶ دلار نسبت به ماه قبل كاهش داشت و به ۷۲.۴۵ دلار رسيد. قيمت سوخت جت در ماه فوريه در آمريكا برابر با ۷۸.۴۸ دلار در بشكه بود و نسبت به ماه قبل بيش از ۳ دلار در بشكه كاهش داشت
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بر اساس گزارش فوريه ۲۰۱۸ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۸ با رشد ۷۳/۱ ميليون‌ بشكه در روز در مقايسه با سال ۲۰۱۷ به حدود ۲۳/۱۰۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. براساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۸ متعلق به كشورهاي غير OECD با ۲۸/۱ميليون بشكه در روز خواهد بود, كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب ۴۰۰ و ۳۸۰ هزار بشكه در روز و رشد داشته باشد و مصرف هند در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود۲۸۰ و ۲۶۰ هزار بشكه در روز باشد. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتاً مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين رشد تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود ۱۵۰ و ۱۶۰ هزار بشكه در روز خواهد بود. تقاضاي ژاپن نيز در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود ۱۱۰ و ۵۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان اوپك, عرضه جهاني در سال ۲۰۱۷ با ۷۰۰ هزار بشكه در روز افزايش نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۵/۹۶ ميليون بشكه در روز رسيد. پيش‌بيني مي‌شود عرضه جهاني در سال‌ ۲۰۱۸ نيز روندي صعودي داشته باشد. در ادامه عرضه جهاني نفت به تفكيك اوپك و غيراوپك بررسي مي‌شود. در فوريه ۲۰۱۸ توليد نفت‌خام غيراوپك ۲۲/۴۳ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به ژانويه ۲۰۱۸ به ميزان ۱۶۰ هزار بشكه در روز افزايش داشت و ۱۰۷۰ هزار بشكه در روز بيشتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۷ بود. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روند نزولي به خود گرفت و اين روند تا اوت ۲۰۱۵ ادامه يافت اما از اوت ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجدداً روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا ماه اوت ۲۰۱۶ ادامه يافت. از ماه اوت ۲۰۱۶ تا فوريه ۲۰۱۷ روند توليد صعودي بود و در فوريه ۲۰۱۷ توليد به ۴۳/۴۲ ميليون بشكه در روز رسيد. از فوريه ۲۰۱۷ تا ماه اوت ۲۰۱۷ روند توليد همراه با نوساناتي نزولي بوده است اما از ماه اوت ۲۰۱۷ روند افزايشي يافته است
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
در ماه فوريه ۲۰۱۸ قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه ژانويه ۲۰۱۸ كاهش يافت. قيمت سبد اوپك با ۳۷/۳ دلار كاهش نسبت به ماه ژانويه به ۴۸/۶۳ دلار, قيمت نفت دوبي با ۴۶/۳ دلار كاهش به ۶۹/۶۲ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۴۲/۳ دلار كاهش نسبت به متوسط ماه قبل به ۶۳ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۹۷/۳، ۵۵/۱ و ۶۸/۵ دلار در بشكه كاهش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
شاخص دلار آمريكا از ابتداي سال ۲۰۱۷ وارد روندي نزولي شد و اين روند در سال ۲۰۱۸ نيز ادامه يافت. شاخص دلار آمريكا كه در ابتداي سال ۲۰۱۷ بيش ۱۰۰ واحد بود و به بالاترين ميزان خود در ۱۴ سال گذشته رسيده بود، در فوريه ۲۰۱۸ به كمتر از ۹۰ واحد رسيد. بنابر مطالعات انجام‌شده، معمولا رابطه‌اي معكوس بين ارزش دلار و قيمت نفت وجود دارد و همچنان كه در نمودارهاي ۱-۱ و ۱-۲ نيز مشاهده مي‌شود، در يك‏سال گذشته كه ارزش دلار كاهش يافته، قيمت نفت روند مثبتي را طي نموده است. لذا چنانچه ارزش دلار آمريكا رو به افزايش نگذارد كه با توجه به برنامه فدرال رزرو براي افزايش تدريجي نرخ بهره اين كشور انتظار اين است كه چنين باشد، مي‌توان آن را از جمله عوامل مؤثر بر پايين نيامدن قيمت نفت قلمداد نمود
<< بعدي صفحه ۱ از ۵۸ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900