گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان در اكتبر۲۰۱۶ تحولات بازارهاي گاز جهان در اكتبر2016
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
طي ماه‏ اكتبر قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي بيش از سال گذشته و ميانگين ۵ سال پيش و با توجه به وضعيت آب و هوايي, در مجموع روندي نزولي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۰ سپتامبر، معادل ۸۴/۲ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن صعودي به ۲۲/۳ دلار در روز ۱۸ اكتبر رسيد (بيشترين قيمت طي ماه), سپس با تجربه نمودن روندي نزولي در نهايت در سطح ۸۰/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ اكتبر تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه اكتبر نسبت به انتهاي ماه سپتامبر, حدود ۴/۱درصد كاهش را تجربه نمود. قيمت‌ها در بازار شيكاگو كه معادل ۶۷/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۰ سپتامبر بود, با پشت سر گذاردن روندي صعودي, در سطح ۲۱/۳ دلار در هر ميليون بي‫تي‫يو در روز ۱۸ اكتبر مبادله شد (بيشترين قيمت طي ماه), سپس با تجربه نمودن روندي نزولي در نهايت به سطح ۵۶/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ اكتبر رسيد. بنابراين در مجموع قيمت گازطبيعي در اين بازار در آخرين روز معامله در ماه اكتبر نسبت به آخرين روز معاملاتي ماه سپتامبر, حدود ۱/۴ درصد كاهش يافت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
در ماه اكتبر قيمت اكثر فرآورده‏هاي نفتي در اين منطقه نسبت به ماه سپتامبر افزايش داشت . قيمت بنزين در دو هفته اول ماه، داراي روندي صعودي بود و سپس به علت افزايش سطح ذخير‏سازي‏ها و مازاد اين فرآورده در بازار، روندي نزولي به خود گرفت، اما توقف توليد در يكي از پالايشگاه‏هاي اين منطقه از كاهش زياد قيمت بنزين جلوگيري كرد. در ماه اكتبر بطور متوسط قيمت بنزين برابر با ۷۰.۳۱ دلار در بشكه بود كه نسبت به ماه قبل بيش از ۵ دلار در بشكه افزايش داشت. با توجه به افزايش تقاضا براي گازوئيل در بازارهاي داخلي، بطور متوسط قيمت اين فرآورده بيش از ۵ دلار در بشكه نسبت به ماه قبل افزايش داشت و برابر با ۵۹.۲۹ دلار در بشكه بود.افزايش تقاضا براي سوخت جت موجب شد تا قيمت اين فرآورده بيش از ۵ دلار در بشكه افزايش يابد و از ۵۶.۱۱ دلار در بشكه به ۶۱.۲۰ دلار دربشكه برسد. افزايش تقاضا براي نفت‏كوره سبب شد تا قيمت اين فرآورده بيش از ۳ دلار در بشكه افزايش داشته باشد و از ۵۵.۷۱ دلار دربشكه به ۶۰.۴۵ دلار در بشكه برسد.
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بر اساس گزارش ماه اكتبر ۲۰۱۶ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۶ با رشدي معادل ۳/۱ ميليون‌ بشكه در روز در مقايسه با سال ۲۰۱۵ به ۳۳/۹۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۷ نيز تقاضاي جهاني نفت ۳/۱ ميليون بشكه در روز رشد داشته باشد كه در مقايسه با ماه قبل ۱۰۰ هزار بشكه در روز كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۶ متعلق به كشورهاي غير OECD خواهد بود. هم‌چنين در سال ۲۰۱۷ رشد تقاضاي اين منطقه ۳/۱ ميليون بشكه در روز برآورد شده است. در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد تقاضاي اين منطقه در حدود ۹۰۰ هزار بشكه در روز بوده است. كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت بطوريكه پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در حدود ۳۳۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه در روز رشد مصرف داشته باشند. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتاً مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. بر اساس اين گزارش رشد تقاضاي نفت كشورهاي OECD در سال‌ ۲۰۱۵ در حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت كه پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۶ در حدود ۱۲۰ هزار بشكه در روز مصرف اين منطقه افزايش يابد. در اين دوره تقاضاي ژاپن نيز در حدود۱۴۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت.
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان اوپك, عرضه جهاني در سال ۲۰۱۵ با ۷/۲ ميليون بشكه افزايش نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۲/۹۵ ميليون بشكه در روز رسيد. پيش‌بيني مي‌شود عرضه جهاني در سال‌ ۲۰۱۶ نيز روندي صعودي داشته باشد. در ادامه عرضه جهاني نفت به تفكيك اوپك و غيراوپك بررسي مي‌شود.در ماه اكتبر توليد نفت‌خام غيراوپك ۳۰/۴۱ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به سپتامبر ۳۹۰ هزار بشكه در روز افزايش داشت با اين حال ۲۵/۱ ميليون بشكه در روز كمتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۵ بود. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روند نزولي به خود گرفت و اين روند تا آگوست ۲۰۱۵ ادامه يافت اما از آگوست ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجددا روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا ماه آگوست ادامه يافته اما در طي ماههاي سپتامبر و اكتبر مجدداً روند افزايشي داشته است.
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
در ماه اكتبر قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه سپتامبر افزايش يافت. قيمت سبد اوپك با ۹۸/۴ دلار افزايش نسبت به ماه سپتامبر به ۸۷/۴۷ دلار, قيمت نفت دوبي با ۲۷/۵ دلار افزايش به ۹۴/۴۸ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۱۷/۵ دلار افزايش نسبت به متوسط ماه قبل به ۱۸/۴۹ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۰۵/۳، ۷۳/۴ و ۷۶/۳ دلار در بشكه افزايش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود.
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
در ماه اكتبر صندوق بين‌المللي پول، آخرين گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادي دنيا را منتشر كرد. در اين گزارش نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده براي دنيا در سال ۲۰۱۶ معادل ۳.۱ درصد و همانند نرخي است كه در گزارش ماه جولاي اين سازمان اعلام شده بود اما نرخي كه در اين گزارش جديد براي رشد اقتصادي اقتصادهاي پيشرفته در سال جاري پيش‌بيني شده، ۰.۲ درصد كمتر از نرخي است كه پيش‌از اين در ماه جولاي پيش‌بيني شده بود. اين در حاليست كه بر اساس اين گزارش، نرخ پيش‌بيني شده براي رشد اقتصادي منطقه يورو و همينطور اقتصادهاي درحال توسعه در آسيا در سال ۲۰۱۶، هر كدام ۰.۱ درصد بيشتر از نرخ پيش‌بيني‌شده قبلي هستند. صندوق بين‌المللي پول علل اصلي كاهش رشد اقتصادي در اقتصادهاي توسعه يافته را كاهش رشد اقتصادي آمريكا و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (بريكسيت) و اثرات آن بر رشد اقتصادي اين كشور مي‌داند. سال گذشته و پيش‌از وقوع بريكسيت، پيش‌بيني IMF از رشد اقتصادي بريتانيا در سال ۲۰۱۶ به مقدار ۲.۲ درصد بود اما پس از وقوع بريكسيت، IMF در گزارش ماه آوريل خود، نرخ رشد بريتانيا را به ۱.۹ درصد و در گزارش ماه جولاي به ۱.۷ درصد كاهش داد. اگرچه در گزارش ماه اكتبر نرخ رشد بريتانيا ۰.۱ درصد بيشتر از گزارش قبلي و معادل ۱.۸ درصد اعلام شده است اما هنوز از نرخ رشدي كه پيش از بريكسيت براي بريتانيا انتظار مي‌رفت، كمتر است.
تحولات بازارهاي گاز جهان تحولات بازارهاي گاز جهان
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ اوت با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي بيش از سال گذشته و ميانگين ۵ سال پيش و با توجه به وضعيت آب و هوايي, در مجموع روندي نزولي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۱ اوت، معادل ۹۴/۲ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن نوساناتي به ۸۲/۲ دلار در روز ۶ سپتامبر رسيد (كمترين قيمت طي ماه), سپس با طي نمودن روندي نوساني و صعودي با قيمت ۱۴/۳ دلار در هر ميليون بي‫تي‫يودر روز ۲۱ سپتامبر معامله شد (بيشترين قيمت طي ماه), سپس با تجربه نمودن روندي نزولي در نهايت در سطح ۸۴/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۰ سپتامبر تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه سپتامبر نسبت به انتهاي ماه اوت, حدود ۴/۳ درصد كاهش را تجربه نمود.
<< بعدي صفحه ۱ از ۴۴ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900