گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان – ژوئيه ۲۰۱۷ تحولات بازارهاي گاز جهان – ژوئيه 2017
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ ژوئيه با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي بيشتر از ميانگين ۵ سال گذشته, در مجموع با روندي نوساني مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۰ ژوئن، معادل ۹۴/۲ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي نوساني و صعودي به ۰۹/۳ دلار در روز ۱۸ ژوئيه رسيد (بالاترين قيمت طي ماه), اما پس از آن با در پيش گرفتن روندي نوساني, در نهايت در سطح ۸۴/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ ژوئيه تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه ژوئيه نسبت به انتهاي ماه ژوئن, حدود ۴/۳ درصد كاهش را تجربه نمود. ميانگين قيمت گازطبيعي در بازار هنري‏هاب طي ماه ژوئيه حدود ۹۶/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو بود كه نسبت به ميانگين ماه ژوئن (۹۴/۲ دلار), حدود ۷/۰ درصد افزايش نشان مي‏دهد.
چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
طي چهار سال گذشته متوسط سالانه قيمت نفت روندي كاهشي داشته است. در اين ميان، بيشترين كاهش مربوط به سال ۲۰۱۵ است كه متوسط قيمت برنت موعددار با ۴۷ درصد كاهش نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۴۱/۵۲ دلار در بشكه رسيد. در سال ۲۰۱۶ نيز متوسط اين شاخص ۶۹/۴۳ دلار در بشكه بود كه ۶/۱۶ درصد كم‏تر از سال ۲۰۱۵ بود. در سال ۲۰۱۷ قيمت‏ها روندي صعودي به خود گرفته و متوسط آن تا پايان ماه ژوئيه به ۳۲/۵۱ دلار در بشكه رسيد كه ۵/۱۷ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۶ است. تحولات ماهانه قيمت حاكي از آن است كه روند نزولي قيمت نفت كه از ژوئيه ۲۰۱۴ آغاز شد, با نوساناتي تا ژانويه ۲۰۱۶ ادامه يافت و قيمت نفت برنت از ۶۴/۱۰۶ دلار در بشكه در ژوئيه ۲۰۱۴ به ۷۵/۳۰ دلار در بشكه در ژانويه ۲۰۱۶ رسيد, ولي از ژانويه ۲۰۱۶ قيمت‏‎ها روندي صعودي را دنبال كرد و بعد از توافق اوپك و غيراوپك براي كاهش ۸/۱ ميليون بشكه در روز از توليد خود، روند صعودي قيمت‌ها شدت يافت و در فوريه ۲۰۱۷ به ۰۶/۵۵ دلار در بشكه رسيد. طي ماه‌هاي مارس، آوريل، مي و ژوئن‌ ۲۰۱۷ مجدداً روندي كاهشي يافت و متوسط آن در ژوئن ۲۰۱۷ به ۴۲/۴۶ دلار در بشكه رسيد كه پايين‌ترين سطح قيمت ماهانه در سال ۲۰۱۷ است. قيمت برنت در ماه ژوئيه با ۵/۴ درصد افزايش به ۵۱/۴۸ دلار در بشكه رسيد.
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
افزايش قيمت نفت‏خام در ماه ژوئيه، باعث تقويت قيمت فرآورده‏هاي نفتي شد. كاهش سطح ذخيره‏سازي بنزين از يك سو و افزايش تقاضاي داخلي از سوي ديگر سبب شدند تا قيمت اين فرآورده در ماه ژوئيه بيش از ۴ دلار در بشكه افزايش يابد و بطور متوسط برابر با ۷۱.۲۳ دلار در بشكه باشد. افزايش تقاضاي داخلي براي گازوئيل و فراهم شدن فرصت صادرات اين محصول به اروپا و آمريكاي لاتين سبب شد تا قيمت گازوئيل در ماه ژوئيه روندي صعودي پيدا كند و بيش از ۳ دلار در بشكه افزايش يابد. متوسط قيمت هر بشكه گازوئيل در ماه ژوئيه در آمريكا برابر با ۵۶.۳۷ دلار بود. افزايش تقاضا براي سفرهاي هوايي سبب شد تا قيمت سوخت جت در ماه ژوئيه نسبت به ماه قبل بيش از ۵ دلار در بشكه افزايش يابد و به ۶۰.۶۰ دلار در بشكه برسد. افزايش تقاضا براي نفت‏كوره از سوي واحدهاي كشتيراني و نيروگاهي باعث شد تا قيمت هر بشكه نفت‏كوره بيش از ۳ دلار افزايش يابد و به ۴۳.۶۱ دلار برسد.
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
بر اساس گزارش ماه ژوئيه ۲۰۱۷ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۷ با ۵/۱ ميليون‌ بشكه در روز افزايش در مقايسه با سال ۲۰۱۶ به حدود ۵/۹۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۸ نيز تقاضاي جهاني نفت ۶/۱ ميليون بشكه در روز رشد داشته باشد. بر اساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۷ متعلق به كشورهاي غير OECD با ۲/۱ ميليون بشكه در روز خواهد بود. كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۳۰۰ هزار بشكه در روز و رشد مصرف هند در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود۲۰۰ و ۳۰۰ هزار بشكه در روز باشد. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتاً مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين رشد تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود ۳۰۰ و ۲۶۰ هزار بشكه در روز خواهد بود كه بيشترين سهم رشد تقاضا متعلق به عربستان‌سعودي خواهد بود. تقاضاي ژاپن نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود ۱۵۰ و ۸۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت. آژانس بين‌المللي انرژي نيز در آخرين گزارش ماهيانه خود در ماه ژوئيه ۲۰۱۷, رشد تقاضاي جهاني نفت را در سال ۲۰۱۶ در حدود ۶/۱ ميليون بشكه در روز اعلام كرد. بر‌اساس اين گزارش تقاضاي جهاني نفت در سال ۲۰۱۷ در حدود ۴/۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت و به حدود ۹۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه با برآورد ماه ژوئن تغييري نداشته است.
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان اوپك, عرضه جهاني در سال ۲۰۱۶ با ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۸/۹۵ ميليون بشكه در روز رسيد. پيش‌بيني مي‌شود عرضه جهاني در سال‌ ۲۰۱۷ نيز روندي صعودي داشته باشد. در ادامه عرضه جهاني نفت به تفكيك اوپك و غيراوپك بررسي مي‌شود.در ماه ژوئيه ۲۰۱۷ توليد نفت‌خام غيراوپك ۲/۴۲ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به ماه ژوئن ۲۰۱۷ به مقدار ۲۵۰ هزار بشكه در روز افزايش داشت و ۲۸۰ هزار بشكه در روز بيش از متوسط توليد سال ۲۰۱۶ بود. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روند نزولي به خود گرفت و اين روند تا آگوست ۲۰۱۵ ادامه يافت اما از آگوست ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجدداً روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا ماه آگوست ۲۰۱۶ ادامه يافت. از ماه آگوست ۲۰۱۶ تا فوريه ۲۰۱۷ روند توليد صعودي بود و در فوريه ۲۰۱۷ توليد به ۶۸/۴۲ ميليون بشكه در روز رسيد. از فوريه ۲۰۱۷ تا ماه ژوئن ۲۰۱۷ روند توليد نزولي بود اما توليد نفت خام در ماه ژوئيه مجدداً افزايش يافته است.
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
در ماه ژوئيه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه ژوئن افزايش يافت. قيمت سبد اوپك با ۷۲/۱ دلار افزايش نسبت به ماه ژوئن به ۹۳/۴۶ دلار, قيمت نفت دوبي با ۲۱/۱ دلار افزايش به ۵۹/۴۷ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۱۳/۱ دلار افزايش نسبت به متوسط ماه قبل به ۶۳/۴۷ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۰۹/۲، ۵۰/۱ و ۳۰/۲ دلار در بشكه افزايش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود. بررسي روند روزانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص در ماه ژوئيه نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها تا ۱۰ ژوئيه روند نزولي داشت سپس همراه با نوساناتي روند صعودي به خود گرفت. قيمت سبد اوپك بين ۷۷/۴۴ و ۹۷/۴۹ دلار در بشكه نوسان داشت و از ۱۷/۴۷ دلار در بشكه در سوم ژوئيه به ۹۷/۴۹ دلار در بشكه در ۳۱ ژوئيه رسيد.
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
با توجه به تازه‌ترين بررسي‌هاي انجام شده توسط صندوق بين‌المللي پول (IMF) كه در گزارش ماه ژوئيه اين نهاد منتشرشده است، در فصل اول ۲۰۱۷ فعاليت اقتصادي در اغلب نقاط دنيا، بهتر از آنچه قبل از اين پيش‌بيني شده ‌بود، بوده است و روند شاخص‌هاي اقتصاي نشان مي‌دهند كه مي‌توان انتظار تداوم اين وضعيت را داشت. عليرغم اينكه انتظار از رشد اقتصادي دنيا، در گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول نسبت به آنچه در گزارش ماه آوريل اين نهاد آورده شده بود، تفاوتي نكرده است و همچنان انتظار مي‌رود كه رشد اقتصادي دنيا در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۳.۶ درصد برسد، اما پيش‌بيني‌هاي قبلي درخصوص رشد اقتصادي برخي از كشورها و مناطق تغيير كرده‌اند. بنابر پيش‌بيني اخير IMF، در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد اقتصادي، هم در اقتصادهاي درحال‌توسعه و نوظهور و هم در اقتصادهاي پيشرفته افزايش خواهد يافت و به‌ترتيب به ۴.۶ درصد و ۲ درصد خواهد رسيد. اين در حاليست كه رشد اقتصادي براي اقتصادهاي پيشرفته در سال ۲۰۱۸ معادل ۱.۹ درصد پيش‌بيني مي‌شود كه ۰.۱ درصد كمتر از پيش‌بيني ماه آوريل است و براي اقتصادهاي نوظهور و درحال توسعه همانند پيش‌بيني ماه آوريل، معادل ۴.۸ درصد پيش‌بيني مي‌شود.
<< بعدي صفحه ۱ از ۵۲ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900