فصلنامه مدیریت و منابع انسانی
بطور كلي "انسان" مهم‏ترين سرمايه در راه تحقق اهداف سازمان‏هاست. زيرا منابع فيزيكي, مالي, و طبيعي بدون دخالت انسان نقشي ايفاء نخواهند كرد. امروزه, مديريت منابع انساني به طور بنيادي با زمان گذشته متفاوت شده است. در واقع طي چند مرحله, تحول اساسي در اين مقوله صورت گرفته و امروزه سازمان‏هاي كارآمد و متعالي مي‏دانند كه بدون وجود مديران منابع انساني واجد صلاحيت, امكان نيل به اهداف سازمان وجود ندارد. در اين راستا موسسه مطالعات بين المللي انرژي بعنوان اتاق فكر صنعت نفت و نيز مشاوري معتمد براي مديران و تصميم-گيرندگان عالي صنعت از سال ۱۳۸۶ سعي داشته است نتايج پژوهش¬ها و مطالعات و يافته هاي نوين را در قالب فصلنامه "مديريت و منابع انساني در صنعت نفت" منتشر نمايد. طبق مصوبه اخير كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حوزه فعاليت فصلنامه "مديريت منابع انساني" اختصاصي تر شده و فصلنامه موظف گرديده عنوان خود را به "مديريت منابع انساني در صنعت نفت" تغيير داده و بنابراين مقالاتي مورد نظر قرار مي گيرند كه صرفاً در اين حوزه تدوين شده باشند.

با اين تفاصيل از خوانندگان گرامي و انديشمندان عرصه مديريت دعوت مي شود براي تدوين مقالات از اين پس با رعايت استانداردهاي علمي-پژوهشي فصلنامه در محورهاي اعلام شده با نشريه همكاري فرمايند.

محورهاي پژوهشي مورد نظر جهت چاپ مقالات در فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت منابع انساني در صنعت نفت
الگو برداري منابع انساني   رفتارشهروندي سازماني
توانمندسازي   رهبري
مديريت عملكرد منابع انساني   فرسودگي شغلي
مديريت استراتژيك منابع انساني   انگيزش منابع انساني
فرآيندهاي جذب، بكارگيري و ارتقاء، نگهداري   هوش احساسي، هيجاني، عاطفي
آسيب شناسي منابع انساني   رضايت شغلي
عرضه و تقاضا منابع انساني   كار تيمي
مديريت استعداد/مدل شايستگي   ارتباطات
سرمايه اجتماعي   مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي منابع انساني
كيفيت زندگي كاري   فرهنگ سازماني
تناسب شغل و شاغل   مشاركت منابع انساني
بهره وري منابع انساني   آموزش
خلق،اشاعه و نشر مديريت دانش   تغيير سازماني
مستند سازي تجارب   نوآوري و ايده پردازي در حوزه منابع انساني
سازمان دانش محور   تشكيلات و روش ها
سرمايه فكري   خلاقيت كاركنان
سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS)   ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان
يادگيري سازماني   كارآفريني منابع انساني
تعهد سازماني   اثرات خصوصي سازي بر منابع انساني
اخلاق سازماني   اثرات جهاني شدن بر منابع انساني
  فراخوان و‏ آيين‎نامه پذيرش مقاله
  فرايند عمومي بررسي مقالات دريافتي توسط دفتر فصلنامه
سال هفتم/شماره 26/زمستان 1394
سال هفتم/شماره ۲۶/زمستان ۱۳۹۴
بهبود روش ها و فرآيندها در عمل: رويكرد هيوريستيك در سيستم منابع انساني يكي از شركت هاي هاب پتروشيمي ماهشهر
شايستگي هاي مديريتي بر اساس نظريه داده بنياد (مطالعه موردي: شركت گاز استان اصفهان(
طراحي الگويي براي ارزيابي بهره وري نظام مديريت منابع انساني در صنعت نفت
شناسايي اولويت هاي حوزه منابع انساني در صنعت نفت ايران به منظور استفاده در برنامه ريزي هاب پژوهشي
بررسي ميزان اخلاقي بودن سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
بررسي تأثير سبك هاي رفتاري مديران و مديريت استعداد بر جانشين پروري در پتروشيمي استان ايلام
شناسايي و ارزيابي مسئوليتهاي اجتماعي سازمان ها در قبال ذينفعان داخلي و بيروني مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي
رابطه بين عوامل فيزيكي محيط كار ارگونومي محيطي و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: شركت گاز استان تهران)
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900