شنبه 25 اردیبهشت 1400   18:04:14
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 تاريخچه
مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي, وابسته به وزارت نفت و از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تابع ضوابط وزارت علوم, تحقيقات و فناوري مأموريت خورد را در سال ۱۳۷۰ به عنوان يك مركز پژوهشي شروع كرد. رسيدن به اهداف ترسيم شده در چشم‌انداز بيست‌ ساله جمهوري اسلامي ايران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعاليت‌هاي علمي, اقتصادي, اجتماعي, سياسي و بين‌المللي كشور و كمك به تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مديران عالي صنعت نفت از طريق توجه به مطالعات اقتصاد انرژي, مديريت منابع انساني, مديريت مالي و برنامه‌ريزي, راهبرد فناوري, سناريوهاي جهاني انرژي, بازارهاي بين‌المللي نفت و گاز و موضوعات راهبردي در سطح كلان صنعت نفت از اهداف ميان‌مدت و بلندمدت مؤسسه است. بر همين اساس فعاليت‌هاي موسسه با تصويب هيات امناء آن در چارچوب پژوهشكده‌هاي زير انجام مي‌شود:
  •     پژوهشكده اقتصاد انرژي
  •     پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي در حال حاضر به عنوان هاب پژوهش‌هاي راهبردي وزارت نفت شناخته شده و وظيفه مديريت و برونسپاري و تجميع دانش پروژه هاي راهبردي را عهده دار است.