شنبه 9 اسفند 1399   18:24:35
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 معاونت پژوهش

نام:مجتبي
نام خانوادگي: رجب بيگي
سمت: سرپرست معاونت پژوهش
تحصيلات: دکترا
تحقيق، مطالعه و بررسي موضوعات انرژي با تاكيد بر نفت و گاز در سطح داخلي، منطق ه‏اي و بين‏‏ المللي به عنوان ماموريت اصلي موسسه مطالعات بين‏‏ المللي انرژي تعريف شده است. بر همين اساس، موسسه داراي پژوهشكده‌هايي است كه در زمينه‏ هاي اقتصاد انرژي، مديريت و منابع انساني و مطالعات راهبردي فناوري فعاليت مي‏كند. در اين ميان نقش و جايگاه معاونت پژوهشي و مديريت گروه‏ هاي فكر در مؤسسه از اهميت خاص و يگان ه‏اي برخوردار است. معاونت پژوهشي مؤسسه از يكسو به عنوان برنامه ريز، هماهنگ كننده، ناظر و هدايت كننده پژوهشكده ها، پژوهشگران و فعاليت‏هاي پژوهشي مؤسسه ايفاي نقش مي‏كند و از سوي ديگر، رابط و حلقه واسط مؤسسه مطالعات با معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت، مديريت‏هاي پژوهش و فناوري چهار شركت اصلي و معاونت‏هاي وزارت نفت مي‏باشد. نهايتا، معاونت پژوهشي وظيفه مديريت ارتباطات مؤسسه با كليه سازمان‏ها و مراكز علمي و پژوهشي و پژوهشگران خارج از صنعت نفت را به عهده دارد.