شنبه 2 مرداد 1400   00:23:28
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 پژوهشكده مديريت و منابع انساني
پژوهشكده مديريت و منابع انساني
امروزه تحقّق توسعه در کشورها، مستلزم برنامه‌ريزي وسيعي است که بتواند تمامي منابع به خصوص منابع انساني را به کارگرفته و با مديريت صحيح و استفاده بهينه از آن ها حداکثر ارزش افزوده را در سطح ملّي ايجاد کند. از طرفي رشد پوياي صنعت عظيم نفت در ميهن اسلامي ايران به خصوص در دوران ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامي؛ دانش ها، مهارت ها، تجربيات و نوآوري هاي بيشماري را در زمينه مديريت و منابع انساني به ارمغان آورده است كه بازشناسي و استفاده صحيح و به موقع از آنها موجب حركت و تعالي صنعت نفت؛ در راستاي سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور و نيز سند چشم انداز صنعت نفت خواهد شد. از طرف ديگر رقابت در عرصه جهاني با رقباي منطقه اي و بين المللي و نيز ارتقاء جايگاه صنعت نفت در كشور، نيازمند توجه جدي به سرمايه هاي انساني است.
از همين رو، موسسه مطالعات بين المللي انرژي به عنوان اتاق فكر صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران به منظور پاسخگويي به مسايل پيشرو و چالش هاي آتي در حوزه منابع انساني، در اواخر سال ۱۳۸۵ اقدام به تاسيس و راه اندازي پژوهشكده مديريت و منابع انساني نموده است.

نام: مجتبي
نام خانوادگي: رجب بيگي
سمت: سرپرست پژوهشكده
تحصيلات: دكترا
چشم انداز پژوهشكده 
فراهم آوري بسترها و الزامات ايجاد توانمندي در منابع انساني، بهبود فرآيندهاي كاري و رفتاري حاصل از انجام مطالعات هدفمند و اثربخش فعاليت بعنوان بهترين مركز پژوهشي در زمينه پژوهش و آموزش و مشاوره علمي در حيطه مديريت منابع انساني با برخورداري از منابــع انساني كـارآمد خـود و بهره گيري از صاحبنظران خبره
    فعاليت بعنوان " كانون تفكر( Think Tank) در سطح صنعت نفت"
مأموريت پژوهشكده 
    ارائه استراتژي ها و رويكردهاي نوين توسعه منابع انساني
    شناخت، بكارگيري و پرورش كارآفرينان، نوآوران و دانشگران
    بهره گيري از تجارب موفق سازمانهاي پژوهشي داخلي و خارجي در توسعه منابع انساني
    رهبري تغيير و نقش واحدهاي منابع انساني در تحولات سازمان
    افزايش بهره وري از طريق نظام جبران خدمات مبتني بر عملكرد
    برنامه ريزي مسير شغلي، ارتقاء و جانشين پروري
    توانمندسازي كاركنان و نقش آن در بهبود بهره وري نيروي انساني
    ارائه راهكارهاي لازم براي توسعه
    تدوين مدلهاي استاندارد و بومي منابع انساني
    نقش عوامل محيطي در توسعه زيرسيستم هاي منابع انساني
گروه‌هاي پژوهشي پژوهشكده مديريت و منابع انساني
    گروه پژوهشي مطالعات راهبردي مديريت
    گروه پژوهشي توسعه منابع انساني
    گروه پژوهشي ساختار و سازمان
    گروه پژوهشي مديريت دانايي و سرمايه هاي فكر