شنبه 25 اردیبهشت 1400   19:29:09
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 معاونت پشتيباني

نام: حسين
نام خانوادگي: منصوري
سمت: سرپرست معاونت پشتيباني
تحصيلات: كارشناس ارشد 
معاونت پشتيباني
در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز، رسالت و مأموريت تبيين شده موسسه، معاونت مالي و اداري تمامي ظرفيت‌ها و كارآمدي در اين حوزه را براي دستيابي سازمان به منابع انساني پيش‌بيني شده، استقرار سيستم‌ها و زير‌ساخت‌هاي مورد نياز موسسه به كار مي‌گيرد.

فلسفه وجودي و جايگاه معاونت 
معاونت پشتيباني، به عنوان واحد پشتيباني‌ و هدايت‌كننده در راستاي خط‌مشي‌هاي مالي و اداري موسسه، يكي از اركان اساسي است به طوري كه تنظيم خط مشي‌هاي مالي و اداري ، تأمين منابع مالي ،نيروي انساني ،تامين كالا و مواد و ارائه خدمات فني و عمومي را در چارچوب قوانين و مقررات و در راستاي اهداف و مأموريت‌هاي موسسه عهده‌دار مي‌باشد.

مأموريت
تدوين استراتژي برنامه‌هاي تشكيلاتي موسسه، تصميم‌سازي جهت سياستگذاري برنامه‌ريزي مالي و اداري، تهيه و تدوين خط‌مشي واحدهاي مختلف در قالب اهداف موسسه و سيستم هزينه و درآمدها، هماهنگي جهت تأمين بودجه، مستندسازي، ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه، نظارت برحسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به اموراستخدامي ومعاملاتي، برآورد و جذب نيروي انساني ،تامين كالا و مواد ،ارائه خدمات فني و مهندسي ودبيرخانه و اتوماسيون اداري موردنياز و شركت در شوراها، كمسيونها، جلسات و نظارت بر اقدامات اداري در چارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه، از مهمترين مأموريت‌ها و مسئوليتهاي اين معاونت مي باشد