دوشنبه 3 آبان 1400   06:12:39
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 همايش هاي ملي همايش هاي ملي برگزار شده:
 
    * بهره وري و تعالي در صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ تهران
    * سمينار فرصت ها و چالش هاي الحاق ايران به پيمان انرژي (ECT) در سال ۱۳۸۲
    * همايش تخصصي حداكثرسازي درآمد نفت ايران (سهم در بازار قيمت نفت) در سال ۱۳۸۲