دوشنبه 31 خرداد 1400   11:55:05
دوشنبه 2 تیر 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز ترکمنستان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990402-RPEE9911-Total-خلاصه گزارش تركنمستان.pdf 787.471 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز ترکمنستان(در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
بيشتر