دوشنبه 31 خرداد 1400   12:04:26
شنبه 21 تیر 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز آلمان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990418-RPEE9916-خلاصه گزارش آلمان.pdf 338.454 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز آلمان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
بيشتر