دوشنبه 31 خرداد 1400   11:04:08
شنبه 21 تیر 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز ژاپن (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990418-RPEE9918-خلاصه گزاش ژاپن.pdf 394.588 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز ژاپن (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
بيشتر