یکشنبه 4 آبان 1399   20:02:04
بولتن شماره 155 تحولات بازار نفت وگاز، تیر 1399 منتشر شد.بولتن شماره 155 تحولات بازار نفت وگاز، تیر 1399 منتشر شد.

بولتن شماره 154 تحولات بازار نفت وگاز، خرداد 1399 منتشر شد.بولتن شماره 154 تحولات بازار نفت وگاز، خرداد 1399 منتشر شد.

بولتن شماره 153 تحولات بازار نفت وگاز، اردیبهشت 1399 منتشر شد.بولتن شماره 153 تحولات بازار نفت وگاز، اردیبهشت 1399 منتشر شد.

بولتن شماره 152 تحولات بازار نفت وگاز، فروردین 1399 منتشر شد.بولتن شماره 152 تحولات بازار نفت وگاز، فروردین 1399 منتشر شد.

پايش بازار انرژي در جهان انرژيپايش بازار انرژي در جهان انرژي
پويايي هاي بازار قيمت نفت، نوسانات ناشي از وضعيت بازار را به همراه خود دارد. در روز جمعه برنت به ٣٧.٩٢ دلار هر بشكه بازگشت و نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز به ٣٥.٦٣ دلار كاهش يافت. از دلايل آن مي توان به آشوب هاي ناشي از مرگ جرج فلويد در آمريكا، بالا رفتن تعداد كساني كه از بيمه بيكاري در آمريكا استفاده مي كنن د، و كاهش شدت باز شدن كسب و كارها و نگراني از موج دوم ويروس كرونا اشاره داشت.

بولتن شماره 151 تحولات بازار نفت وگاز، اسفند 1398 منتشر شد.بولتن شماره 151 تحولات بازار نفت وگاز، اسفند 1398 منتشر شد.

بولتن شماره 150 تحولات بازار نفت وگاز، بهمن 1398 منتشر شد.بولتن شماره 150 تحولات بازار نفت وگاز، بهمن 1398 منتشر شد.

بولتن شماره 156 تحولات بازار نفت وگاز، مرداد1399 منتشر شد.بولتن شماره 156 تحولات بازار نفت وگاز، مرداد1399 منتشر شد.

123>>>