یکشنبه 14 آذر 1400   15:10:51
  • بولتن فناوری
    بولتــن تخصصــی پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی فنــاوری موسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی، باهـدف ارائـه مجموعـه تحقیقـات و مطالعـات در موضوعـات مرتبـط بـا چشـم انداز و آینده پژوهــی انــرژی، رصــد فناوریهــای نویــن انــرژی، افزایــش بهــره وری انــرژی، تکمیـل و توسـعه زنجیـره ارزش، حفاظـت از محیط زیسـت و توسـعه پایـدار و ابـزار و سیسـتمهای هوشـمند فنـاوری انـرژی منتشـر میشـود تـا محیط مناسـبی بـرای ارائه مباحـث تخصصـی محققیـن در ایـن زمینـه باشـد.